Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600
Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku 

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 se bude konat ve dnech 14. 4. 2020 a 15. 4. 2020 (úterý a středa), v budově naší Základní školy, vždy 12 – 18h. Zápis v čase 10-12h (po oba dva dny) je vyhrazený pouze pro zákonné zástupce, kteří využijí možnosti elektronické přihlášky k zápisu a rezervačního systému zde. Rezervaci termínu zápisu můžete využít od 1. 4. 2020 do 12. 4. 2020 22h.

I pro školní rok 2020/2021 plánujeme otevřít přípravnou třídu.

Podání žádostí o odklad a přijetí do přípravné třídy probíhá ve stejném termínu (rezervace termínu zápisu do přípravné třídy není bohužel možná).

K zápisu je nutno přinést rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce (k ověření místa trvalého pobytu). Místo trvalého pobytu je kritériem pro přijetí a tedy hlavním důvodem, proč nelze provést zápis bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 bude zápis probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Vzhledem k současné situaci chceme zamezit shlukování většího počtu lidí, proto budeme do budovy školy vpouštět vždy pouze jednoho žadatele.

Tiskopisy žádostí k přijetí do 1. třídy, přípravného ročníku a žádosti o odklad jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách školy zde. Pro urychlení zápisu prosíme o přinesení již vyplněných žádostí (kdo nemá možnost, vyplní ve škole). Při podání žádosti bude přidělen kód, pod kterým bude uchazeč veden.

Výsledky zápisu budou zveřejněny na webu školy a na úřední desce školy do 5. 5. 2020.

Pokud zákonný zástupce podává vícenásobnou přihlášku do škol jednoho zřizovatele v době zápisu, podle čl. 26 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ( EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů jsou tyto školy jednoho zřizovatele společnými správci, a to pro proces využití volných kapacit škol a po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu.

Obecné informace k zápisu žáků do 1. ročníku

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění (dále jen školský zákon). Zákonný zástupce může pro zápis svého dítěte zvolit školu podle příslušného školského obvodu nebo jinou školu dle svého výběru.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního (tj. od září do konce prosince daného školního roku), může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí v tomto případě je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v období od 1. 4. – 30. 4., a to v kalendářním roce, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Přesný termín zápisu stanoví škola po dohodě se zřizovatelem.

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (tiskopis žádosti zde). Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Žádost o odkladu školní docházky spolu s vyjádřením školského poradenského zařízení a dětského lékaře (popř. klinického psychologa) musí být předána škole dle školského zákona do 31.5. ve stejném roce, kdy byl proveden zápis dítěte. Rozhodnutí o odložení povinné školní docházky vydá ředitel ZŠ vždy do 30 dnů ode dne, kdy obdrží řádně vyplněnou žádost s vyjádřením školského poradenského zařízení a dětského lékaře.

K zápisu je nutno se dostavit i v případě, že dítěti byl povolen odklad školní docházky v loňském roce.

Kritéria pro přijímání dětí k povinné školní docházce

Žáci ze školského obvodu školy jsou přijímáni přednostně podle § 36 odst. 7 školského zákona. Děti, jejichž bydliště se nenachází ve školském obvodu školy, budou přijímány do naplnění počtu zbývajících volných míst podle stanovených kritérií.

Děti budou přijímány do naplnění kapacity prvních tříd dle kritérií v tomto pořadí:

  1. trvalý pobyt dítěte v příslušném školském obvodu
  2. trvalý pobyt dítěte v MČ Praha 3
  3. trvalý pobyt dítěte mimo MČ Praha 3, sourozenec dítěte je žákem školy
  4. trvalý pobyt dítěte mimo MČ Praha 3


V případě, že počet dětí splňujících jednotlivé body kritérií ve stanoveném pořadí bude vyšší než počet volných míst, stanovuje ředitelka školy kritérium losování.