Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality > Balíček okamžité pomoci Pražanům

Balíček okamžité pomoci PražanůmDatum konání:
1.10.2022

Balíček okamžité pomoci Pražanům - rychlá pomoc v době nouze

 

Vážení rodiče,

hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 umožnilo čerpat finanční podporu školám zřízenými městskými částmi hl. m. Prahy na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti. Městská část Praha 3 se k tomuto opatření připojila a je tedy možné tuto finanční podporu čerpat i v naší škole.

Jedná se o Balíček okamžité pomoci Pražanům (BOPP), který je nastaven na školní rok 2022/2023 a jeho součástí jsou 2 oblasti konkrétní pomoci zaměřené na žáky školy, kteří se se svou rodinou dostali do finanční tísně.

Opatření, na která lze žádat příspěvek:

  • ŠKOLNÍ DRUŽINA

Výše podpory je 100 % prominutí úplaty na účastníka za příslušné období ve školním roce. Tzn., že pokud jsou splněny podmínky pro získání příspěvku, bude žadatelům odpuštěna celá částka poplatků za školní družinu.

Podmínky pro získání příspěvku:

  -  Žadatel, který žádost podává, musí mít trvalé bydliště v hl. m. Praze.
  -  Opatření spočívající v prominutí některé z úplat jsou přiznána žadateli, který splní alespoň jednu z následujících podmínek či pobírá některou z následujících dávek: 
            -  příspěvek či doplatek na bydlení
            -  okamžitou dávku v hmotné nouzi
            -  přídavek na dítě
            -  dávky pěstounské péče
            -  čelí exekuci/insolvenci
            -  po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) - do                nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

 

Pravdivost údajů uvedených v žádosti stvrzuje žadatel čestným prohlášením v žádosti. Pokud se situace žadatelů v průběhu čerpání úlevy změní, je povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost škole.

Žádost musí být podána nejpozději do 14. 10. 2022. Žádosti odevzdejte vedení školy. V případě zájmu o pomoc s vyplněním žádosti kontaktujte sociálního pedagoga školy p. Irenu Venturovou (1.patro, e-mail venturova.irena@cimburacka.cz ).

Ředitelka školy může rozhodnout o prominutí úplaty ve školním roce 2022/2023 dle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na základě předložené žádosti s čestným prohlášením.

Prominutí úplaty či poskytnutí příspěvku z tzv. Fondu solidarity budou možné od 1. 11. 2022. Na již uplynulé období nelze tato opatření vztáhnout.

Ředitelka Vás do 1. 11. 2022 vyrozumí, zda může být Vaší žádosti vyhověno. Po schválení žádosti Vám bude od tohoto termínu prominuta úplata ve školním roce 2022/2023.

Proti rozhodnutí ředitele o žádosti žadatele se nelze odvolat. Na prominutí úplaty není žádný právní nárok.

Žádost o úlevy na stravném, školném, družině (ke stažení zde) je třeba vyplnit, vytisknout a doručit škole. Podává se jednou na období do konce školního roku 2022/23.

  • FOND SOLIDARITY

Prostředky slouží zejména k zachování sociální koheze uvnitř tříd při mimoškolních aktivitách organizovaných školou - například příspěvek na úhradu pobytu na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod.; dále umožnění rozvíjení talentu a schopností žáků při školních a mimoškolních aktivitách - například příspěvek na nezbytné vybavení pro zájmové kroužky a sportovní činnost žáka nebo jiné náklady spojené se vzděláváním a rozvojem dětí a žáků. Příspěvek lze poskytnout na kroužky realizované naší školou, nebo externí organizací za předpokladu, že kroužek probíhá v našich prostorách a dochází do nich žáci naší organizace. 

  -   Žadatel, který žádost podává, musí mít trvalé bydliště v hl. m. Praze.

  -   K čerpání příspěvku z fondu solidarity není nezbytné splňovat žádnou další výše uvedenou podmínku. Je třeba ovšem svou žádost o příspěvek stručně zdůvodnit na samostatném předepsaném formuláři. Zde je možné čerpat zpravidla do výše 50% celkových nákladů, v individuálních případech lze dotaci přiznat i v plném rozsahu.

 

Příspěvek na školní a mimoškolní aktivity pomůže i s úplatou za kroužek DDM nebo ZUŠ - na podrobnosti se informujte přímo u konkrétní instituce, kterou Vaše dítě navštěvuje

Žádost o příspěvek z fondu solidarity (ke stažení zde) je třeba vyplnit, vytisknout a doručit škole.

  • VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘÍSPĚVEK V RÁMCI BOPP:

Pro čerpání příspěvku v měsících listopad - prosinec 2022 je třeba formuláře odevzdat nejpozději do 14. října 2022.

Pro čerpání příspěvků v období leden - červen 2023 budou žádosti přijímány průběžně, stejně tak na Fond solidarity.

Příspěvky nelze přiznat zpětně, vždy až po odevzdání žádosti. 

K žádostem se nic dalšího nepřidává, jedná se o formu čestného prohlášení zákonného zástupce žáka. Škola ovšem ověřuje trvalé bydliště žáka v Praze, přechodné nebo dočasné bydliště (např. v případě cizinců) nestačí.

Tiskopisy žádostí jsou k dispozici také ve vrátnici školy a u třídních učitelů.

Ředitelka školy postupuje dle schválené metodiky MHMP a dle interní směrnice zpracované ve spolupráci s MČ P3.

Čerpání příspěvku probíhá účetním převodem financí v rámci naší organizace na pokrytí nákladů na schválené žádostí o příspěvek. Příspěvky se tak zpravidla neposkytují přímo žadatelům v hotovosti nebo převodem na jejich účet.

loga.jpg

Více informací o pomoci s dopady inflace nejslabším rodinám naleznete zde: Pomoc Pražanům (praha.eu)

Podrobná pravidla poskytnutí dotace ke stažení zde