Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600
Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Obecné informace k zápisu žáků do 1. ročníku

Obecné informace k zápisu žáků do 1. ročníku

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění (dále jen školský zákon). Zákonný zástupce může pro zápis svého dítěte zvolit školu podle příslušného školského obvodu nebo jinou školu dle svého výběru.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního (tj. od září do konce prosince daného školního roku), může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí v tomto případě je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v období od 1. 4. – 30. 4., a to v kalendářním roce, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Přesný termín zápisu stanoví škola po dohodě se zřizovatelem.

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (tiskopis žádosti zde). Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Žádost o odkladu školní docházky spolu s vyjádřením školského poradenského zařízení a dětského lékaře (popř. klinického psychologa) musí být předána škole dle školského zákona do 31.5. ve stejném roce, kdy byl proveden zápis dítěte. Rozhodnutí o odložení povinné školní docházky vydá ředitel ZŠ vždy do 30 dnů ode dne, kdy obdrží řádně vyplněnou žádost s vyjádřením školského poradenského zařízení a dětského lékaře.

K zápisu je nutno se dostavit i v případě, že dítěti byl povolen odklad školní docházky v loňském roce.

Kritéria pro přijímání dětí k povinné školní docházce

Žáci ze školského obvodu školy jsou přijímáni přednostně podle § 36 odst. 7 školského zákona. Děti, jejichž bydliště se nenachází ve školském obvodu školy, budou přijímány do naplnění počtu zbývajících volných míst podle stanovených kritérií.

Děti budou přijímány do naplnění kapacity prvních tříd dle kritérií v tomto pořadí:

  1. trvalý pobyt dítěte (v případě cizinců místo pobytu) v příslušném školském obvodu
  2. trvalý pobyt dítěte (v případě cizinců místo pobytu) v MČ Praha 3, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává
  3. trvalý pobyt dítěte (v případě cizinců místo pobytu) v MČ Praha 3
  4. trvalý pobyt dítěte (v případě cizinců místo pobytu) mimo MČ Praha 3, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává
  5. trvalý pobyt dítěte (v případě cizinců místo pobytu) mimo MČ Praha 3


V případě, že počet dětí splňujících jednotlivé body kritérií ve stanoveném pořadí bude vyšší než počet volných míst, stanovuje ředitelka školy kritérium losování.