Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

O CO USILUJEME

Poskytujeme poradenské služby dětem i jejich rodinám. Chceme tak přispět k tomu, aby se všichni na naší škole cítili dobře a učili se s radostí. Škola je otevřená i dětem, kterým učení nejde snadno a které musejí překonávat různé obtížné životní situace. Přejeme si, aby byla pro všechny bezpečným místem, kam se rádi vracejí.

CO NABÍZÍME

 • Služby v oblasti diagnostiky, prevence, reedukace a intervence.
 • Konzultace a pomoc rodičům, žákům i pracovníkům školy v obtížných situacích.
 • Posuzování školní připravenosti, sledování školní úspěšnosti žáků.
 • Zjišťování příčin školní neúspěšnosti a hledání cesty k jejich odstraňování.
 • Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na škole.
 • Zajišťování speciálních pomůcek, pracovních sešitů a speciálních učebnic.
 • Organizace speciálně pedagogické péče pro žáky s poruchami učení a chování, s poruchami komunikačních dovedností, s mentálním
 • postižením a žáky dlouhodobě nemocné.
 • Pomoc při řešení aktuálních výchovných problémů a konfliktů na škole.
 • Komunikace s poradenskými, terapeutickými, preventivními a krizovými zařízeními, s orgány péče o dítě a sociálními kurátory.
 • Konzultace profesní orientace a poradenské služby žákům 8. a 9. ročníků.

KDO JSME

PaedDr. Dagmar Kapustová – školní speciální pedagožka, vedoucí ŠPP
kapustova.dagmar@cimburacka.cz

PhDr. Václav Mertin – školní psycholog

mertin.vaclav@cimburacka.cz

Mgr. Silvie Šilhanová – metodička prevence rizikového chování žáků a speciální pedagog
silhanova.silvie@cimburacka.cz

Mgr. Zina Švancarová – výchovná poradkyně, kariérové poradenství
svancarova.zina@cimburacka.cz

Mgr. Irena Venturová – sociální a speciální pedagog

venturova.irena@cimburacka.cz

Mgr. Jarmila Kynčlová - kariérní poradkyně

kynclova.jarmila@cimburacka.cz

Další speciální pedagožky:

Mgr. Hana Jindrová – speciální pedagožka PPP Praha 3 a 9

Mgr. Romana Havlasová – vyučující předmětu Zvyšování čtenářské gramotnosti

Mgr. Eva Potměšilová – vyučující předmětu Sociální dovednosti

Mgr. Anna Brennerová – rozvoj komunikačních dovedností

KDE NÁS NAJDETE

Sídlíme v budově školy, Cimburkova 18/600, Praha 3. Ve škole máme odbornou učebnu a příjemné prostory pro diagnostiku a konzultace. Respektujeme soukromí všech klientů a zaručujeme mlčenlivost při sdělování důvěrných informací. Z jednání obvykle pořizujeme stručný zápis. Kontakt: 222 782 169

Školní psycholog – PhDr. Václav Mertin

 • Diagnostická a kontrolní vyšetření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Konzultace s rodiči, krizová intervence podle potřeby.
 • Posouzení školní zralosti dětí v předškolním období.
 • Sledování úspěšnosti žáků ve speciálních třídách.
 • Podpora začlenění žáků s LMP do běžných tříd.
 • Konzultace s učiteli a asistenty pedagoga.
 • Spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci žáků při navrhování a realizaci vhodných podpůrných opatření pro žáky.
 • Konzultace profesní orientace a poradenské služby žákům 8. a 9. ročníků.

Výchovná poradkyně – Mgr. Zina Švancarová

 • Sledování sociálního klimatu na škole.
 • Konzultace a péče o žáky v tíživých životních situacích.
 • Pomoc při řešení výchovných problémů a konfliktů na škole.
 • Evidování neomluvených absencí žáků a výchovných opatření.
 • Vedení pohovorů s žáky a jejich zákonnými zástupci, svolávání výchovných komisí.
 • Zpracování zpráv na odbor sociálně-právní ochrany dětí, policii, soudy.
 • Spolupráce s orgány péče o dítě, sociálními kurátory, výchovnými středisky, krizovým centrem.

Karierní poradkyně – Mgr. Jarmila Kynčlová

 • Poskytuje poradenskou pomoc v oblasti volby povolání a kariérového poradenství.
 • S žáky vytipovává vhodné školy, pomáhá při vyplňování přihlášek a předává kontakty na školy. 
 • Vede pohovory s rodiči žáků
 • Eviduje přijaté žáky na SŠ a SOU a pomáhá s odvoláním.

Školní speciální pedagožka – PaedDr. Dagmar Kapustová

 • Speciálně pedagogická intervence pro žáky s poruchami učení a chování.
 • Péče o žáky s poruchami komunikace, s odlišnými životními podmínkami, z jiného kulturního prostředí a žáky dlouhodobě nemocné.
 • Sledování úspěšnosti žáků ve třídách, krizová intervence.
 • Konzultace s rodiči, třídními učiteli, asistenty a dalšími pedagogy, podpora při tvorbě Plánů pedagogické podpory a IVP.
 • Testy rizika poruch čtení a psaní pro žáky 1. ročníku, příprava zápisu do 1. třídy.
 • Zajišťování speciálních pomůcek, didaktických a diagnostických materiálů.
 • Spolupráce se SPC a PPP při návrzích na Doporučení podpůrných opatření pro žáky se SVP.

Metodička prevence rizikového chování žáků – Mgr. Silvie Šilhanová

 • Sledování aktuální situace na škole a možnosti uplatňování primární prevence.
 • Tvorba a realizace školního Minimálního preventivního programu.
 • Rozpoznávání varovných signálů problémů u žáků a hledání pomoci u dalších odborníků.
 • Konzultace při podezření na užívání návykových látek, předčasné těhotenství, výchovné problémy.
 • Propagace zdravého životního stylu.
 • Nabídky kroužků, návrhy na další mimoškolní aktivity ( R-Mosty, Slovo 21, Ulita, Husita, DDM Karlín, sportovní aktivity a soutěže).
 • Spolupráce s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými zařízeními, která působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

Sociální pedagog  – Mgr. Irena Venturová.

 • Podpora rodiny s žáky ohroženými školním neúspěchem.
 • Vytváření podmínek pro navázání kontaktu a pomáhajícího vztahu s rodinami v oblasti vzdělávání a spolupráce s rodinou.
 • Podpora komunitního charakteru školy.
 • Provádění sociálně právního poradenství a sociální terapie s problémovými jedinci.
 • Spolupráce na realizaci programů na prevenci sociálně patologických jevů.
 • Úzká spolupráce se všemi členy poradenského pracoviště, zaměření se na včasné odhalení ohrožených dětí (izolace, zanedbávání, sociálně patologické jevy, kriminalita…).
 • Poskytování pomoci rodinám, ve kterých nejsou dostatečné podmínky pro domácí přípravu žáků do školy.
 • Spolupráce s mimoškolními orgány a organizacemi (neziskové organizace, obec, OSPOD…).